Size, Measurement & Quantity 尺寸&測量&數量

簡介 Introduction

尺寸測量好簡單,數量詞比較也不難!必學單字與用法通通在這裡~

教學文章 Articles

blank
Size-Measurement-and-Quality-pdf.io-1

blank
Size-Measurement-and-Quality_compressed_watermark-2

blank
Size-Measurement-and-Quality-pdf.io-3

Size-Measurement-and-Quality_watermark-pdf.io-4

blank
Size-Measurement-and-Quality-pdf.io-5

blank
Size-Measurement-and-Quality_watermark_compressed-6

Size-Measurement-and-Quality_watermark_compressed-7

教學影片 Video

主題單字表 Wordlist

單字音標解釋
box /bɑːks/ 箱子
package /ˈpæk.ɪdʒ/ 包裹
small /smɑːl/小型的
medium /ˈmiː.di.əm/ 中等的
large /lɑːrdʒ/ 大的
gram /ɡræm/  
kilogram /ˈkɪl.ə.ɡræm/ 公斤
pound /paʊnd/ 
small /smɑːl/小的
little /ˈlɪt̬.əl/ 小的
big /bɪɡ/大的
large /lɑːrdʒ/ 大的
shape/ʃeɪp/ 形狀
circle/ˈsɝː.kəl/圓形
star/stɑːr/ 星形
heart /hɑːrt/ 心形
square /skwer/ 正方形
diamond /ˈdaɪə.mənd/ 菱形
rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/長方形
triangle/ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/三角形
short /ʃɔːrt/ 短的
long /lɑːŋ/ 長的
centimeter /ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/ 公分
meter /ˈmiː.t̬ɚ/ 公尺、米
kilometer /kɪˈlɑː.mə.t̬ɚ/ 公里
space /speɪs/ 空間
length             /leŋθ/ 長度
width  /wɪtθ///wɪdθ/ 寬度
height /haɪt/            高度
depth  /depθ/            深度
high /haɪ/ 高(的)、(地位)高的
pack /pæk/ 一包
piece /piːs/ 一片
pair /pair/ 一雙
part    /lpɑːrt/ 部分
less     /les/    較少的
least   /liːst/      最少的
many   /ˈmen.i/      許多的(可數)
much   /mʌtʃ/      許多的(不可數)
more   /mɔːr/    更多
most   /moʊst/     大部分的
some   /sʌm///səm/一些
any   /ˈen.i/      任一個
every   /ˈev.ri/    每一個
each   /iːtʃ/  每個
only   /ˈoʊn.li/ 唯一的
several /ˈsev.ɚ.əl/ 幾個的
enough /əˈnʌf/  足夠的
other   /ˈʌð.ɚ/其他的
blank
error: Content is protected !!