Subjects 科目

簡介 Introduction

同學們!你在學校最喜歡的科目是什麼呢?是英文、國語還是數學?還是其他有趣的科目呢?每天在學校上那麼多不同的課,你知道這些科目的英文應該怎麼說嗎?今天就讓我們來學習吧!

教學文章 Articles

Subject_watermark-1

Subject_watermark-2

教學影片 Videos

主題單字表 Wordlist

單字音標解釋
subject/ˈsʌb.dʒekt/科目
Mandarin/ˈmæn.dɚ.ɪn/國語文
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/英語文
Math / Mathematics/ˌmæθˈmæt̬.ɪks/數學
History/ˈhɪstri/歷史
Geography/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/地理
Civics and Society/ˈsɪv.ɪks/ /ənd/ /səˈsaɪəti/公民
Physics/ˈfɪz.ɪks/物理
Chemistry/ˈkem.ə.stri/化學
Biology/baɪˈɑː.lə.dʒi/生物
Earth Sciences/ˈɝːθ ˌsaɪəntsəz /地球科學
Music/ˈmjuː.zɪk/音樂
Fine Arts/ˌfaɪn ˈɑːrts/美術
Arts and Life/ˌɑːrts ən ˈ laɪf/藝術生活
Life Education/laɪf//ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/生命教育
Career Planning/kəˈrɪr//ˈplæn.ɪŋ/生涯規劃
Home Economics/ˌhoʊm iː.kəˈnɑː.mɪks/家政
Living Technology/ˈlɪv.ɪŋ//tekˈnɑː.lə.dʒi/生活科技
Information Technology/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/資訊科技
Health and Nursing/ˌhelθ ən ˈnɝː.sɪŋ/健康與護理
Physical Education/ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/體育
National Defense Education/ˈnæʃ.nəl/ /dɪˈfens/ /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/全民國防教育

error: Content is protected !!